Prisutdelingar og markeringar

Nokre prisar er årlege utdelingar som verdset eldsjeler innanfor eit spesifikt tema som til dømes musikk, idrett, likestilling med meir. Andre utdelingar er retta mot generelt frivillig arbeid og kultur. Prisane kan gå til ein person, fleire personar, grupper og lag innan ein kommune eller eit geografisk område.
Flere dokumenter

Toppturar

Alle byar og stader med respekt for seg sjølv må ha ein topp å gå til. I Nordhordland har vi eit godt og variert utval:

Sjøaktivitetar

Med rundt 160 øyar og mange fjordar er padling og sjøaktivitetar ein naturleg aktivitet i Lindås.

Tilskuddsportalen

Alver kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at laget ditt kan få tilgang til meir enn 1500 ulike tilskot- og støtteordningar.

Miljø

Alt heng saman. Skader vi naturen, vil dette påverke oss alle - i heile verda.

Turskilting

Det starta 30 nov 2011 med eit kartmøte i Lindås kommune. Formålet var å få laga eit nytt turkart for Nordhordland, inkludert kommunane Meland og Austrheim (som ikkje er med på dagens kart).

Turbøker og turkassar

Det er rundt 50 turbøker å skrive seg inn i. Og det berre i Lindås kommune.....

Padling

Turhytter

Alle bør oppleve å gå tur i fjellet, komme fram til ei hytte og overnatte der ei natt.

Tro og livssyn

Det er mange flotte og sunne aktivitetar som skjer i regi av dei kristne organisasjonane. Både kyrkje, bedehus og kapell er mykje brukt.

Frivilligregisteret

Frivillighetsregisteret er eit offentlig register over frivillige organisasjonar, som skal betre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjonar og offentlege myndigheiter. Registeret er også ei kjelde til informasjon om frivillig sektor.

Helse og omsorg

Det er mykje god helse i frivillig engasjement relatert til helse og omsorg. Det å bry seg gjer noko med ein sjølv.....

Økonomi og frivillighet

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Frivillighet

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Lokalar og eigedom for frivillighet

Vi har ei stor mengde brukshus, lagshus, grendahus i Alver kommune. I tillegg brukast skulane.

Senioruniversitetet i Nordhordland

Senioruniversitetet i Nordhordland blei oppretta etter initiativ frå eldreråda i Nordhordland 22 nov 2005. Frivilligsentralen i Lindås sat i prosjektgruppa når aktiviteten blei starta

Datasamling og digital festival

Ein gong i året arrangerer vi ei større samling med informasjon om seniorar og digitalisering.

Grendahusmøte

Seniorturar

Frivilligsentralen i Lindås har i samarbeid med Senior- og aktivitetsenteret i Knarvik arrangert tilrettelagte sydenturar for seniorar.

Frivilligpris

Frivilligprisen skal delast ut til einskildpersonar, lag og organisasjonar som har gjort særskild frivillig innsats i Alver kommune.

Seniornett og dataklubbar

Dataklubbane er for deg som seier "Eg kan ingenting om data." Merk at dette er ein klubb og ikkje eit kurs. Det vil seie at det ikkje er lærer-elev undervisning, men heller ein arena med felles problemløysing.

Lag og organisasjonar

Frivilligheten sin største verdi kan ikkje målast i penger. Den ligg i den meining frivillige organisasjonar har for dei mange som deltar, og dei som blir berørt av innsatsen.

Deltakelse i datasamfunnet

Det er eigentleg ikkje mykje som skal til....

Eldredagen

Eldre blir stadig eldre, friskare og fleire

Lindås kulturråd - eit historisk talerøyr for kulturen

Her er ei 5-årig historie for Lindås kulturråd

Alver Idrettsråd

Alver Idrettsråd skal arbeide for best moglege vilkår for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal vere ein arena for samarbeid mellom laga, mellom laga og kommunale styresmakter og mellom laga og idrettskretsen.

Referat og protokollar

Lindås kulturråd har rundt 10 møter i året.

Turgruppe

Røde Kors Ut på Tur i Nordhordland si målsetjing er å skapa ein møtestad for integrering, språktrening og fysisk aktivitet.

Språkkafè

Språkkafè er ein flott måte å praktisere norsk språk på.

Idag for andre - seinare for meg

Vi blir alle eldre. Og med tida treng vi hjelp og assistanse.....

Frivilligpris 2016

"Det er dei andre som gjer at eg kan halde på som eg gjer….»

Aktivitetskafè

Aktivitetskafè – dobbel glede

Akivitetsvenn

Lindås kommune har etablert tilbodet AKTIVITETSVENN for personar med demenssjukdom. Tusen takk til Nasjonalforeningen for folkehelsen og Ytre Nordhordland demensforening for innsatsen med å få tiltaket opp og gå. Målet er å gje menneske med demenssjukdom fleire aktivitetar og gode opplevingar i kvardagen.

Kultur

Kultur er så mangt – kultur er stort sett alt…..

Strandryddedagen

La oss halde Alver kommune rein

Innsamlingar

Det er mange innsamlinger gjennom året, nokre går til same tid kvart år, medan nokre er aksjonsinnsamlingar som oppstår når noko skjer omkring i verda.

NRK TV aksjonen

NRKs TV-aksjon er en storstilt nasjonal dugnad hvor det er samlet inn over sju milliarder kroner til humanitære formål siden 1974.

Aktiv kommune

Som eit ledd i Alver kommune si satsning på å få auka aktivitet og synleggjere klubbar og deira bruk av kommunale anlegg er det lansert eit bookingsystem son heiter Aktiv kommune. I dette systemet kan lag og foreningar i Alver bestille leige av kommunen sine anlegg.

Ny foreningsportal

Knarvik frivilligsentral har i flere år hatt ein god oversikt over lag og organisasjonar i kommunen og i regionen. Denne oversikten finn du no i ein eigen portal.

Pandemi og frivillig aktivitet

Pandemien har store konsekvensar for oss alle. Her finn du informasjon som kan vere nyttig for laget ditt

Den Trondhjemske postvei

Den trondhjemske postvei er ein kulturhistorisk veg på om lag 700 km totalt. Arbeidet med vegen byrja i 1780 og varte til 1804. Vegen vart brukt til postgang langs Vestlandet mellom Bergen og Trondheim.

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om korleis Knarvik Frivilligsentral samler inn, lagrar og nytter informasjon om personar. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva dette betyr for deg.

Stolpejakten

Stolpejakten er ein ny og spanande form for tur i nærmiljøet. Den går ut på å finne stolpar som er merka av på et kart og er ein flott måte å bli kjent med områda i kommunen.

VÅR DAG

Gjennom heile 2022 skal vi feire foreningslivet i Frivilligheita sitt år. Målet er å lage ein lang, nasjonal fest kor vi løfter fram innsatsen som leggast ned kvar dag: av medlemar, deltakarar, aktivistar, gjevarar, frivillige og støttespaelarar.

Frivilligheita sitt år 2022

Frivilligheita sitt år 2022 skal feire Noregs viktigaste lagarbeid!

Senior

Aktivitetar for godt vaksne

Slektshistorie

Slektshistorie er i skotet for tida. Og bruken av digitale hjelpemiddel gjer jobben så mykje enklare og oversiktlig enn før.

Inspirasjonsprisen 2019

Når eit lag presterar å vere internasjonalt på topp gjennom så mange tiår, så er det er ei ære å få lov til å dele ut Inspirasjonspris.

Bli frivillig

Ønskjer du å engasjere deg som frivillig så er det mange stader du kan melde din interesse.

Leksehjelp

Mange treng av ulike årsaker hjelp med leksene. Både i grunnskule, ungdomsskule, vidaregåande skule og i andre skulesamanheng.

Kulturadministrasjonen

Eige bygg i Knarvik

Teieplikt

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert erklæring om teieplikt

Alver kulturråd - referat frå møter

2021 © Knarvik Frivilligsentral