Friluftsliv - folkehelse i beste forstand

Dei aller fleste av oss har i løpet av eit år vore på fottur i skogen eller på fjellet. Avkoblinga frå kvardagen gjer godt for kropp og sjel.

Aldersgruppe: For alle

Idrett og friluftsliv er to sider av same sak når ein ser på at målet er god folkehelse med opplevingar og utfordringar tilpassa kvar einskild. Å ta vare på miljøet heng godt saman med dette.

Dei aller fleste av oss har i løpet av eit år vore på fottur i skogen eller på fjellet. Avkoblinga frå kvardagen gjer godt for kropp og sjel. Og det å vere med i eit felleskap både i idrett og friluftsliv gjer noko med oss. For mange av oss kan det vere ein terskel å kome igang. Då er det greit å vite at det fins mange tilbod for alle aldre og alle grupper. Det er over 60 turbøker i postkassar rundt omkring i Alver kommune, og det er kring 15 toppar og turmål som premierast. Det er registrert rundt 200 turar, mange med GPS og ei turskildring.

Les om da vi opna ny tursti til den høgaste toppen.. Denne toppen kan nåast frå fleire sider. Gjer deg kjent med alternativa og terrenget. Turen er ganske lang, det tar rundt 4 timar opp og nesten det same ned att. I dette terrenget treng ein gode kler, gode fjellsko og niste.

Alver kommune er medlem i Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). BOF eig og driftar ei rekkje friluftsområde i kommunen. 

I samanheng med friluftsliv og opplevingar så kjem du nokre gonger over forsøpling i naturen. Dette ønskjer vi alle å gjere noko med.  

Friluftsliv

 

Idrett

Miljø

2022 © Knarvik Frivilligsentral